ISSN 2394-5125
 


  ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS IN POLYIONIDES OBTAINED ON THE BASIS OF PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE (2020)


  Ismailova Khimoyat , Babayev Zaybulla , Hasanov Shodlik , Bekchanov Davronbek , Abdurakhmonova Tukhtapashsha
  JCR. 2020: 517-521

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-1

  Keywords